Ankieta

Najczęściej czytam:


wyniki

KONKURS EDUKACYJNY "Historia i dzień dzisiejszy Żuromina i Powiatu Żuromińskiego”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU  EDUKACYJNEGO

"Historia i dzień dzisiejszy Żuromina i Powiatu Żuromińskiego”

Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu jest  Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie, ul. Warszawska 4, tel.  657 25 97

 

2.Patronat nad konkursem objęli:

 Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski

 Burmistrz Miasta i Gminy Żuromin Pani Aneta Goliat

 

3. Konkurs jest ogłoszony  za pośrednictwem strony internetowej biblioteki, bibliotek gminnych oraz mediów społecznościowych.

 

Termin Konkursu:  maj – czerwiec 2017 r.

 

4.Nagrody w Konkursie ufunduje:

Starostwo Powiatowe – dla laureatów konkursu ze szkół ponadgimnazjalnych,

Urząd Gminy i Miasta  – dla laureatów konkursu z gimnazjów

 

Zasady przeprowadzenia i przebieg Konkursu

 

6.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

- udział w lekcji bibliotecznej tematycznie związanej z konkursem

- rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań

- test eliminacyjny przeprowadzony w macierzystej szkole

- test finałowy przeprowadzony w wyznaczonej przez organizatora konkursu Sali.

7. Konkurs składa się z następujących etapów:

a) ogłoszenie Konkursu

b) realizacja lekcji bibliotecznych dla wyznaczonych chętnych- maksymalnie 3-5 osób z klas I- II szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

c) eliminacje gminne w szkołach

d) wybór i ogłoszenie 3 laureatów przez Komisję Konkursową do udziału w finale.

8.Zadaniem Komisji Konkursowej jest weryfikacja poprawności udzielonych odpowiedzi i przyznanie odpowiedniej ilości  punktów za każdą poprawną odpowiedź. Uczestnik może maksymalnie otrzymać  29 punktów w teście eliminacyjnym i  29 punktów w teście finałowym.

9.Wśród osób, które uzyskają jednakową liczbę punktów, Komisja Konkursowa w składzie określonym w pkt. 10 niniejszego Regulaminu wybierze laureata  na podstawie zadanych ustnie pytań dodatkowych.

 

Postanowienia końcowe

10.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa w miejscu jego przeprowadzania i wszelkie wątpliwości rozstrzyga Komisja Konkursowa w składzie:

-Aleksandra Pesta – instruktor  Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

- Grażyna Błażejczyk – pracownik Wypożyczalni dla dorosłych Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie

- przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Żurominie

- przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

- przedstawiciele bibliotek gminnych powiatu żuromińskiego (eliminacje gminne)

 

11.Odwołania i skargi przyjmuje Komisja Konkursowa w dni i miejscu przeprowadzania Konkursu, bezpośrednio po jego przeprowadzeniu.

12.W przypadku kwestii nieregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy

ogólne.

 

Gminna Biblioteka Samorządowa
w Kuczborku - Osadzie

ul. Mickiewicza 7d
09-310 Kuczbork
tel. 23 657 63 91
e-mail: gbskuczbork@op.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - wtorek 9:00 - 17:00
środa - piątek 8:00 - 16:00

Licznik odwiedzin: 41689
http://www.fundacja.orange.pl/
http://www.ebib.info/
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/
http://www.bn.org.pl/
http://bibliotekazielona2.blogspot.com/